home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
     
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Iš viso lankytojų counter
Šiandien counter
counter counter
Instituto skyriai

Žemės ūkio politikos ir užsienio prekybos skyrius

vykdant ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO, KAIMO RAIDOS EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS) PLĖTROS 2017 m. darbus:

 • stebi Lietuvos užsienio prekybos žemės ūkio ir maisto produktais prekybą bei prekybą jautriais produktais, prognozuoja užsienio prekybos tendencijas;
 • skaičiuoja BŽŪP savanoriškos susietosios paramos schemų išmokų dydžius;
 • skaičiuoja Žemės ūkio ekonomines sąskaitas pagal ES metodiką, rengia informaciją OECD organizacijai;
 • vertina Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES galimas pasekmes Lietuvos žemės ūkiui.

Įgyvendinant Ilgalaikę institucinę programą TVARAUS ŽEMĖS ŪKIO KŪRIMAS LIETUVOJE:

 • vertina pagrindinių žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinių funkcionavimo, produktų kainų vertikalių ir horizontalių pokyčių ypatumus globalizacijos kontekste.

 

Produktų rinkotyros skyrius

vykdant ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO, KAIMO RAIDOS EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS) PLĖTROS 2017 m. darbus:

 • analizuoja žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų pokyčius, kainų grandines;
 • rengia augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos statistines prognozes;
 • nagrinėja situaciją pieno rinkoje;
 • atlieka biodegalų gamybai teiktinos paramos efektyvumo analizę ir ekspertinį vertinimą;
 • skaičiuoja šalutinių gyvūninių produktų šalinimo ir sunaikinimo paslaugų kainas;
 • tyrinėja vartotojų požiūrį į lietuviškus gyvulininkystės produktus, vertina jų dalį šalies rinkoje.

Vykdant ŽEMĖS IR MAISTO ŪKIO BEI KAIMO RAIDOS SOCIALINIŲ EKONOMINIŲ MOKSLO TRUMPALAIKIŲ TYRIMŲ darbų planą:

 • vertina šeimos ūkių santykinį darnumą;

 

Kaimo plėtros skyrius

vykdant ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO, KAIMO RAIDOS EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS) PLĖTROS 2017 m. darbus:

 • stebi tautinio paveldo produktų apsaugą, jų rinką ir amatų plėtrą; Tautinio paveldo produktų gamybos dinamikos ir poveikio vertinimas
 • įvertina galimybes identifikuoti seniūnijas, priskiriamas didelių gamtinių kliūčių turinčių vietovių kategorijai, kuriose gamtinės kliūtys yra įveiktos;
 • perskaičiuoja kompensacinių išmokų dydžius Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonei „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“;
 • rengia tarpusavio pagalbos fondo įkūrimo Lietuvoje galimybių studiją;

Įgyvendinant Ilgalaikę institucinę programą LIETUVOS KAIMO RAIDA ŽINIŲ VISUOMENĖJE:

 • tiria pagrindinių Lietuvos kaimo pertvarkymo iniciatorių tikslų ir veiksmų sinergiją;
 • tiria ekonomikos servitizacijos Lietuvos kaimiškuosiuose regionuose plėtros galimybes, taikant naujas ekonominio bendradarbiavimo organizacines formas.

 

Ūkių ir įmonių ekonomikos skyrius

vykdant ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO, KAIMO RAIDOS EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS) PLĖTROS 2017 m. darbus:

 • nustato žemės ūkio veiklos pajamų, įvertintų pagal sąlygines išlaidas, normatyvus ir žemės ūkio produkcijos sąlygines vertes;
 • prognozuoja pagrindinius žemės ūkio sektoriaus ekonominius rodiklius iki 2020 m.;
 • skaičiuoja biologinio turto, žemės ūkio produkcijos ir licencijuotuose sandėliuose saugomų prekių normatyvines kainas;
 • atlieka augalininkystės ir gyvulininkystės darbų technologinius ir ekonominius tyrimus;
 • skaičiuoja ūkinių gyvūnų produkcijos rūšies vieneto standartines vertes;
 • apskaičiuoja reikalingų Lietuvos ūkinių gyvūnų genetiniams ištekliams išsaugoti įkainių dydžius;
 • tikslina veislininkystės darbų ir paslaugų įkainius.

Įgyvendinant Ilgalaikę institucinę programą  TVARAUS ŽEMĖS ŪKIO KŪRIMAS LIETUVOJE:

 • analizuoja Lietuvos žemės ūkio sektoriaus veiklos tvarumo problemas ir nustatyti gaires tvarumo užtikrinimui mikro- ir makro lygmenimis;
 • identifikuoja bioekonomikos sritis Lietuvoje ir vertina jų reikšmę bei potencialą.

 

Ūkių veiklos rezultatų tyrimų skyrius

vykdant ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO ir KAIMO PLĖTROS SKATINIMO PROGRAMOS Ūkių apskaitos duomenų tinklo veiklos užtikrinimo priemonę 2017 metais:

 

 • pagal Lietuvos ūkių struktūros tyrimo duomenis nustato ūkių tipologijas, parengia ūkių atrankos tyrimo planą ir atlieka žemės ūkio įmonių atranką tyrimui;
 • tikrina ŪADT duomenų ataskaitas, konvertuoja duomenis į EK nustatytą formatą bei pateikia duomenis;
 • grupuoja duomenis pagal ūkininkavimo tipą, ekonominį dydį, žemės plotą, žemės naudmenų našumo balą ir t.t.;
 • tyrimo rezultatus apibendrina leidinyje „Ūkių veiklos rezultatai“;
 • tobulina ŪADT sistemą, atlieka jos atnaujinimą pagal reglamentų pasikeitimus ir duomenų bazės administravimą;
 • kaupia duomenis ir skaičiuoja standartinės produkcijos reikšmes;
 • rengia medžiagą EK ŪADT komiteto posėdžiams.

 

 

Finansų, apskaitos ir bendrųjų  reikalų skyriaus veiklos sritys:

 • užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumą ir pirkimo dokumentų įforminimą nustatyta tvarka;
 • rengti Instituto informacinių leidinių elektroninę leidybą ir rūpintis jos skelbimu elektroninėje erdvėje, organizuoti informacinės medžiagos leidybą ir sklaidą;
 • redaguoti Instituto dokumentus, leidinius, konsultuoti Instituto darbuotojus lietuvių kalbos vartojimo klausimais;
 • užtikrinti kompiuterinės ir programinės įrangos priežiūrą; diegti kompiuterinę įrangą ir kompiuterizuotas informacines sistemas, užtikrinti jų funkcionavimą, administruoti kompiuterizuotas darbo vietas;
 • užtikrinti Instituto techninės-informacinės įrangos nuolatinį funkcionavimą, priežiūrą ir operatyvų gedimų šalinimą;
 • užtikrinti Instituto materialinių vertybių saugumą; organizuoti tinkamą materialinių vertybių apskaitą, eksploataciją ir apsaugą; dalyvauti inventorizuojant Instituto materialines vertybes;
 • organizuoti Instituto aprūpinimą ūkiniu-techniniu inventoriumi, kanceliarinėmis ir kitomis prekėmis; užtikrinti Instituto darbuotojų darbo vietų aprūpinimą darbo priemonėmis;
 • užtikrinti, kad kuo ekonomiškiau ir efektyviau būtų naudojami visi energetiniai bei materialiniai ištekliai;
 • užtikrinti Instituto pastato ir patalpų priežiūrą, pagal priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus; rūpintis Instituto personalo darbo patalpomis ir darbo sąlygomis; prižiūrėti ir remontuoti Instituto patalpas bei sanitarinius įrenginius; užtikrinti, kad Institute būtų vykdomi saugos darbe reikalavimai, laiku būtų tikrinama priešgaisrinė ir darbo patalpų saugos sistema bei aparatūra, kontroliuoti techninę jų būklę;
 • užtikrinti Instituto patalpų priežiūrą (valymą, remontą) ir apsaugą;
 • užtikrinti tinkamą Instituto pastato eksploatavimą ir priežiūrą;
 • užtikrinti racionalią autotransporto priemonių eksploataciją, nustatyti jų poreikį;
 • organizuoti įėjimo į Instituto pastatą kontrolę.

 

Baneris-8.jpg
LZMIU_2017 virselis1.jpg
7g0H5Lec0gB.jpg
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
                 
LAEI  |  V. Kudirkos g. 18–2, 03105 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt