home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Instituto skyriai

 Žemės ūkio politikos ir užsienio prekybos skyrius

vykdant ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO, KAIMO RAIDOS EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS 2019 m. darbus:

 • stebi Lietuvos užsienio prekybos žemės ūkio ir maisto produktais prekybą bei prekybą jautriais produktais, prognozuoja užsienio prekybos tendencijas;
 • skaičiuoja BŽŪP savanoriškos susietosios paramos schemų išmokų dydžius;
 • skaičiuoja Žemės ūkio ekonomines sąskaitas pagal ES metodiką, rengia informaciją OECD organizacijai;
 • analizuoja Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų eksporto plėtros galimybes į Japonijos, Kinijos ir Pietų Korėjos rinkas.

Įgyvendinant Ilgalaikę institucinę programą TVARAUS ŽEMĖS ŪKIO KŪRIMAS LIETUVOJE 2017-2021 m.:

 • vertina pagrindinių žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinių funkcionavimo, produktų kainų vertikalių ir horizontalių pokyčių ypatumus globalizacijos kontekste.

 

Produktų rinkotyros skyrius

vykdant ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO, KAIMO RAIDOS EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS 2019 m. darbus:

 • tiria žemės ūkio ir maisto kainų grandinę;
 • rengia augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos statistines prognozes;
 • skaičiuoja šalutinių gyvūninių produktų šalinimo ir sunaikinimo paslaugų kainas;
 • tyrinėja vartotojų požiūrį į lietuviškus augalininkystės ir gyvulininkystės produktus, vertina jų dalį šalies rinkoje;
 • vertina paramos biodyzelino ir bioetanolio gamybai būtinumą ir teiktinos paramos dydį.


Kaimo plėtros skyrius

vykdant ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO, KAIMO RAIDOS EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS 2019 m. darbus:

 • stebi tautinio paveldo produktų apsaugą, jų rinką ir amatų plėtrą.

Įgyvendinant Ilgalaikę institucinę programą LIETUVOS KAIMO RAIDA ŽINIŲ VISUOMENĖJE 2017-2021 m.:

 • tiria pagrindinių Lietuvos kaimo pertvarkymo iniciatorių tikslų ir veiksmų sinergiją;
 • tiria ekonomikos servitizacijos Lietuvos kaimiškuosiuose regionuose plėtros galimybes, taikant naujas ekonominio bendradarbiavimo organizacines formas.

 

Ūkių ir įmonių ekonomikos skyrius

vykdant ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO, KAIMO RAIDOS EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS 2019 m. darbus:

 • nustato žemės ūkio veiklos pajamų, įvertintų pagal sąlygines išlaidas, normatyvus ir žemės ūkio produkcijos sąlygines vertes;
 • prognozuoja pagrindinius žemės ūkio sektoriaus ekonominius rodiklius iki 2021 m.;
 • skaičiuoja biologinio turto, žemės ūkio produkcijos ir licencijuotuose sandėliuose saugomų prekių normatyvines kainas;
 • tikslina draudimo įmokų įkainius, vertina  lengvatinėmis sąlygomis įsigyjamo gazolio normas.

Įgyvendinant Ilgalaikę institucinę programą  TVARAUS ŽEMĖS ŪKIO KŪRIMAS LIETUVOJE 2017-2021 m.:

 • analizuoja Lietuvos žemės ūkio sektoriaus veiklos tvarumo problemas ir nustatyti gaires tvarumo užtikrinimui mikro- ir makro lygmenimis;
 • identifikuoja bioekonomikos sritis Lietuvoje ir vertina jų reikšmę bei potencialą.

 

Ūkių veiklos rezultatų tyrimų skyrius

vykdant ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO ir KAIMO PLĖTROS SKATINIMO PROGRAMOS Ūkių apskaitos duomenų tinklo veiklos užtikrinimo priemonę 2019 metais:

 • pagal Lietuvos ūkių struktūros tyrimo duomenis nustato ūkių tipologijas, parengia ūkių atrankos tyrimo planą ir atlieka žemės ūkio įmonių atranką tyrimui;
 • tikrina ŪADT duomenų ataskaitas, konvertuoja duomenis į EK nustatytą formatą bei pateikia duomenis;
 • grupuoja duomenis pagal ūkininkavimo tipą, ekonominį dydį, žemės plotą, žemės naudmenų našumo balą ir t.t.;
 • tyrimo rezultatus apibendrina leidinyje „Ūkių veiklos rezultatai“;
 • tobulina ŪADT sistemą, atlieka jos atnaujinimą pagal reglamentų pasikeitimus ir duomenų bazės administravimą;
 • kaupia duomenis ir skaičiuoja standartinės produkcijos reikšmes;
 • rengia medžiagą EK ŪADT komiteto posėdžiams.


Darbai, kuriuose dalyvauja visi skyriai:

vykdant ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO, KAIMO RAIDOS EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS 2019 m. darbus:

 • susistemina analitinę informaciją apie žemės, maisto ūkyje vykstančius procesus ir išleidžia kasmetinį leidinį „Lietuvos žemės ir maisto ūkis“;
 • vertina Lietuvos žemės, maisto ūkio ir kaimo esamą padėtį;
 • atlieka Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginį modeliavimą.

 

Finansų, apskaitos ir bendrųjų  reikalų skyriaus veiklos sritys:

 • užtikrinti finansų ir apskaitos dokumentų įforminimą ir teisėtumą pagal nustatytas tvarkas;
 • užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumą ir pirkimo dokumentų įforminimą nustatyta tvarka;
 • rengti Instituto informacinių leidinių elektroninę leidybą ir rūpintis jos skelbimu elektroninėje erdvėje, organizuoti informacinės medžiagos leidybą ir sklaidą;
 • redaguoti Instituto dokumentus, leidinius, konsultuoti Instituto darbuotojus lietuvių kalbos vartojimo klausimais;
 • užtikrinti kompiuterinės ir programinės įrangos priežiūrą; diegti kompiuterinę įrangą ir kompiuterizuotas informacines sistemas, užtikrinti jų funkcionavimą, administruoti kompiuterizuotas darbo vietas;
 • užtikrinti Instituto techninės-informacinės įrangos nuolatinį funkcionavimą, priežiūrą ir operatyvų gedimų šalinimą;
 • užtikrinti Instituto materialinių vertybių saugumą; organizuoti tinkamą materialinių vertybių apskaitą, eksploataciją ir apsaugą; dalyvauti inventorizuojant Instituto materialines vertybes;
 • organizuoti Instituto aprūpinimą ūkiniu-techniniu inventoriumi, kanceliarinėmis ir kitomis prekėmis; užtikrinti Instituto darbuotojų darbo vietų aprūpinimą darbo priemonėmis;
 • užtikrinti, kad kuo ekonomiškiau ir efektyviau būtų naudojami visi energetiniai bei materialiniai ištekliai;
 • užtikrinti Instituto pastato ir patalpų priežiūrą, pagal priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus; rūpintis Instituto personalo darbo patalpomis ir darbo sąlygomis; prižiūrėti ir remontuoti Instituto patalpas bei sanitarinius įrenginius; užtikrinti, kad Institute būtų vykdomi saugos darbe reikalavimai, laiku būtų tikrinama priešgaisrinė ir darbo patalpų saugos sistema bei aparatūra, kontroliuoti techninę jų būklę;
 • užtikrinti Instituto patalpų priežiūrą (valymą, remontą) ir apsaugą;
 • užtikrinti tinkamą Instituto pastato eksploatavimą ir priežiūrą;
 • užtikrinti racionalią autotransporto priemonių eksploataciją, nustatyti jų poreikį;
 • organizuoti įėjimo į Instituto pastatą kontrolę.

 

Leidyba: Institutas nuolat leidžia recenzuotus mokslo ir informacinius-analitinius leidinius

 • Institute yra rengiamos mokslo studijos ir monografijos, kurias recenzuoja nemažiau kaip 2 išoriniai recenzentai (ne Instituto darbuotojai), parengti tokie darbai yra apsvarstomi Mokslo taryboje (esant poreikiui – tarpinis svarstymas Metodinėje komisijoje), kuri pritaria arba nepritaria dėl jų publikavimo;
 • bendradarbiaujama su Aleksandro Stulginskio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetu mokslo žurnalo „Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai“ bendroje leidyboje (Instituto 2 darbuotojai yra žurnalo Redakcinėje kolegijoje, keletas darbuotojų yra recenzentais, padengiama dalis žurnalo leidybos išlaidų ir t.t.) bei su Mykolo Romerio universitetu leidžiant mokslo žurnalą „Viešoji politika ir administravimas“;
 • rengiami kiti informaciniai ir analitiniai leidiniai, kaip ir mokslo studijos bei monografijos, yra maketuojami, redaguojami ir atliekama korektūra, gaunamas ISSN ar ISBN numeris. Siekiant didesnio tarptautinio žinomumo, pagal autorių pageidavimus ir leidinio vertingumą sprendžiama dėl vertimo į anglų kalbą.

 

derliaus-prognozes4.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg
Baneris-8.jpg
Virselis_2019_raudona_lt.png
Rural Economic Developments and Social Moments.png.png
Structural_change_productivity.jpg.jpg
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
LAEI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt