home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: ekvi@ekvi.lt  
 
 
 
Inovacijų perdavimas
2022-02-03
LSMC darbuotojai gilino žinias komercinimo bei technologių perdavimo srityse >>
Komercinimas_Lenkija 2022-02-02.jpeg

Šių metų sausio 24–28 d. LSMC EKVI darbuotojai, įgyvendinantys projektą „Lietuvos socialinių mokslų centro žinių komercinimo ir MTEP produktų perdavimo masto didinimas“, dalyvavo mokymuose Lodzės universiteto Technologijų perdavimo centre (Lenkijoje).

 

2021-09-28
Įvyko finalinis tarptautinio mokslinio projekto „RESTinBSR - Unlocking transformative ecotourism potential for sustainable regional development” rezultatų aptarimas >>
20210927_104219.jpg

Š.m. rugsėjo 23–24 d. Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo plėtros institutas surengė baigiamąjį tarptautinio mokslinio projekto „RESTinBSR - Unlocking transformative ecotourism potencialas tvariai regioninei plėtrai“, įgyvendinto pagal Interreg Baltijos jūros regiono programos Seed money finansavimo schemą (projekto nr. #S060), susitikimą. Šis paskutinysis projekto susitikimas buvo skirtas aptarti turizmo plėtros perspektyvas Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Vokietijoje ir Rusijoje, susitelkiant į novatoriškos turizmo formos - transformuojančio ekoturizmo potencialo atskleidimo galimybes. Įprasto turisto tikslas yra aplankyti egzotiškus kraštus, gamtos vietoves ir kitus turizmo objektus žiūrovo vaidmenyje - juos stebint. Transformatyvus turistas turi daugiau tikslų, siekdamas labai giliai suprasti kelionės tikslo kultūrą, susijusią su aplinkai draugišku ir atsakingu elgesiu. Taigi bendras „RESTinBSR“ tikslas buvo parengti pagrindinį projektą, kuriuo siekiama remti ir plėtoti transformuojantį ekoturizmą kaip alternatyvą masiniam turizmui.

 

2021-09-28
Termoizoliacinės medžiagos iš avių vilnos >>
avis.jpg

Projekto tikslas – sukurti atsinaujinančių išteklių (avių vilnos) pagrindu gaminamą produktą, pasižymintį natūraliomis savybėmis bei tinkantį pastatų ir patalpų apšiltinimui ir skatinti efektyvų šių išteklių naudojimą, didinant avis auginančių ūkininkų konkurencingumą ir remiant perėjimą prie mažesnės aplinkos taršos bei mažesnio anglies dioksido kiekio išmetimo žemės ūkio sektoriuje.

 

2021-06-30
Lietuvos socialinių mokslų centro žinių komercinimo ir MTEP produktų perdavimo masto didinimas (Projekto Nr. 13.1.1-CPVA-K-703-04-0003) >>

Projekto tikslas – padidinti Lietuvos socialinių mokslų centro (LSMC) žinių komercinimo ir technologijų bei produktų perdavimo mastą, sustiprinant darbuotojų gebėjimus šioje srityje.

 

2021-03-19
Žalioji transformacija! Politikos priemonės regionų sumaniai specializacijai Baltijos jūros regione >>

LSMC Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas pradeda įgyvendinti tarptautinį inovacijų perdavimui skirtą projektą „Žalioji transformacija! Politikos priemonės regionų sumaniai specializacijai Baltijos jūros regione“ (angl. „Green Transformation! A policy tool for Regional Smart Specialisation in Baltic Sea Region“) pagal INTERREG Baltijos jūros regiono 2014–2020 m. programą.

 

2020-10-21
Termoizoliacinės medžiagos iš avių vilnos >>
avis.jpg

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti š. m. spalio mėn. 15 d. pradedamas vykdyti projektas „Termoizoliacinės medžiagos iš avių vilnos“. Iš mokslininkų pusės projektą vykdys LAEI, iš konsultantų pusės – VGTU Statybos fakulteto Statybinių medžiagų instituto Termoizoliacinių medžiagų ir akustikos laboratorija ir iš žemdirbių  pusės – 6 ūkininkai. Projekto trukmė – vieneri metai. 

2020-10-12
Transformatyvaus ekoturizmo potencialo atskleidimas tvariai regioninei plėtrai >>

LAEI pradeda įgyvendinti tarptautinį projektą “RESTinBSR - Unlocking transformative ecotourism potential for sustainable regional development” pagal Interreg Baltijos jūros programos Seed Money finansavimo schemą

 

2019-03-29
Efektyvus ūkio valdymas >>
foto_a.jpg

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“  š. m. kovo mėn. 12 d. pradedamas vykdyti projektas „Efektyvus ūkio valdymas“. Iš mokslininkų pusės projektą vykdys LAEI, iš konsultantų pusės UAB „ART21” ir iš žemdirbių  pusės – 3 ŽŪB ir 5 ūkininkai. Projekto trukmė – vieneri metai.

 

2018-01-12
„INTERREG“ Baltijos jūros regiono programos tarptautinis projektas “Sumanios specializacijos mokymasis tarp regionų” >>
Lars.jpg

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas kartu su parneriais įgyvendina tarptautinį projektą “LARS - Learning Among Regions on Smart Specialisation” (liet. Sumanios specializacijos mokymasis tarp regionų), Nr.#R042, skirtą stiprinti sumaniosios specializacijos strategijų kūrimą ir įgyvendinimą partnerių regionuose - Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Prancūzijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Vokietijoje ir Lietuvoje. Projektą koordinuoja Regioninė Ostrobothnijos taryba (Suomija), jis įgyvendinamas bendradarbiaujant 11-ai mokslo ir viešojo sektoriaus institucijų.

 

2015-12-14
Tarptautinis projektas „Verslumo vizija – metodai ir priemonės ūkininkų vadybos gebėjimams stiprinti Vidurio ir Rytų Europoje“ (ISM+ projektas) >>
EU flag-Erasmus+_vect_POS.jpg

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas (LAEI) 2015 m. rugsėjo mėn. pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos finansuojamą ERASMUS+ programos tarptautinį strateginių partnerysčių projektą „Verslumo vizija – metodai ir priemonės ūkininkų vadybos gebėjimams stiprinti Vidurio ir Rytų Europoje“ (ISM+ projektas), sutarties Nr. 2015-1-PL01 – KA202-016871.

 

2014-08-25
Inovacijos ryšiams tarp ūkininkų ir vartotojų >>
3H2N2wHm6hV.jpg

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas įgyvendina projektą „DVIŠALIS BENDRADARBIAVIMO TINKLAS“ Nr. 1PM-PV-13-2-009518-PR001, remiamą  Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos Profesinio mokymo ir informavimo veiklos „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“.

 

2013-04-10
Mokslo naujovės – šalies žemės ūkiui >>
3Er3nR7AB.jpg

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas pradeda vykdyti Kaimo plėtros 2007–2013 m. programos Profesinio mokymo ir informavimo veiklos „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“ srities projektą „Gamybos procesų valdymas ir integruotų informacinių sistemų infrastruktūros panaudojimas ūkių veiklos tobulinimui“ Nr. 1PM-PV-12-1-012592.

 

2012-01-13
Leonardo da Vinci programos Naujovių perkėlimo tarptautinis projektas „Interaktyvi strateginio valdymo metodologija verslumui žemės ūkyje gerinti Vidurio ir Rytų Europoje“ >>
DEF flag-logoeac-LLP_LT.jpg

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas (LAEI) 2011 m. lapkričio mėn. pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos finansuojamą Leonardo da Vinci programos Naujovių perkėlimo tarptautinį projektą „Interaktyvi strateginio valdymo metodologija verslumui žemės ūkyje gerinti Vidurio ir Rytų Europoje“.

 

2011-10-27
Baigiamas įgyvendinti Vystomojo bendradarbiavimo projektas Moldovoje – vyko sertifikavimo specialistų mokymai >>
ihfept12848.gif

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas pagal pasirašytą sutartį su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija š. m. birželio–lapkričio mėn. įgyvendina iš šios ministerijos administruojamos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų finansuojamą projektą „Ekologinės žemdirbystės sertifikavimo sistemos darbuotojų kompetencijos gebėjimų stiprinimas ir konsultavimo sistemos patirties pristatymas Moldovos Respublikoje“.

 

2011-01-14
Tarptautinis projektas „Ekokaimai kaip tvarios kaimiškųjų teritorijų raidos veiksnys“ >>
ecovillages.jpg

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas nuo 2010 m. vadovauja tarptautiniam projektui „Ekokaimai kaip tvarios kaimiškųjų teritorijų raidos veiksnys“. Projektą įgyvendina dar 4 ES šalys – partneriai iš Suomijos, Latvijos, Lenkijos ir Švedijos, taip pat asocijuoti partneriai iš Baltarusijos, Suomijos, Vokietijos, Rusijos ir Švedijos.

 

2010-09-21
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas įgyvendina Vystomojo bendradarbiavimo projektą Moldovoje >>
ihfept12848.gif

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas (LAEI) pagal sutartį, pasirašytą su Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, įgyvendina iš šios ministerijos administruojamos Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšų finansuojamą projektą „Administracinių ir kompetencijos gebėjimų stiprinimas sertifikuojant ekologinę žemės ūkio gamybą Moldovos Respublikoje“, kurio pagrindinis tikslas – sustiprinti nacionalinių sertifikavimo įstaigų specialistų ir inspektorių gebėjimus bei pakelti jų kvalifikaciją.

 

2010-07-30
Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su su Rumunijos žemės ūkio ekonomikos institutu >>
IMG_1983.jpg

2010 m. liepos 30 d. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas (LAEI) pasirašė susitarimą su Rumunijos žemės ūkio ekonomikos institutu dėl bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje.

 

2009-09-25
Tarptautinis projektas „Klimato kaitos įtaka ir galimybės Baltijos regionams vystytis“ >>
Climatee.jpg

Tarptautinis projektas „Klimato kaitos įtaka ir galimybės Baltijos regionams vystytis“ įgyvendinamas pagal Baltijos jūros regiono tarpvalstybinio bendradarbiavimo programą „Baltijos jūros programa 2007–2013 m.“

 

2006-08-28
FAO projektas „Informavimo, komunikacijos ir žinių sistemos apie tausojantį ir ekologinį žemės ūkį tobulinimas“ >>
logo_fao.jpg

Tai Jungtinių Tautų maisto produktų ir žemės ūkio organizacijos (FAO) projektas, kurio pagrindinis tikslas – pagerinti komunikaciją ir bendradarbiavimą tarp suinteresuotųjų pusių, dirbančių šioje srityje.

 

2006-03-02
CEEC Agripolicy projektas >>
Agripolicyy.jpg

Agrarinės ekonominės politikos analizė naujosiose ES šalyse narėse, kandidatuojančiose į ES ir Vakarų Balkanų šalyse. Projekto tikslas –  naujų politinių sprendimų žemės ūkiui  paieška, tarptautinio ekspertų tinklo sukūrimas ir plėtojimas.Projekto trukmė – 2 metai.

 

Monografija_Viršelis.png.png.png
Rural Economic Developments and Social Moments.png.png
Structural_change_productivity.jpg.jpg.jpg
B_34658va3p.jpg
derliaus-prognozes4.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg
Baneris-8.jpg
9B08E3R.jpg.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
EKVI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas ekvi@ekvi.lt  |  Įm. kodas 305674949  |  PVM mokėtojo kodas LT100014613615
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 305674949
  Pagaminta Xserv.lt