home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
   
Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas
 
  LT  EN                  El. paštas: ekvi@ekvi.lt  
 
 
 
Moksliniai projektai
2013-05-08

Visuotinės dotacijos projektas: Lietuvos ūkininkų ūkių veiklos efektyvumas po įstojimo į Europos Sąjungą: empirinė analizė taikant ribinius metodus ir veiksmingos žemės ūkio politikos formavimas

5rbOD7Mb.jpg

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas (LAEI) vykdo visuotinės dotacijos projektą Lietuvos ūkininkų ūkių veiklos efektyvumas po įstojimo į Europos Sąjungą: empirinė analizė taikant ribinius metodus ir veiksmingos žemės ūkio politikos formavimas.

 

Projektą finansuoja Europos socialinis fondas pagal 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, 3 prioritetą „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“, priemonę VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“.

 

Projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-002.

Projekto trukmė: 2013 m. gegužės mėn. – 2015 m. balandžio mėn.

 

Projekto tikslai

Pagrindinė tyrimo idėja yra nustatyti pagrindinius veiksnius ir Lietuvos žemės ūkio sektoriaus (ne)efektyvumo šaltinius ir tokiu būdu pasiūlyti pagrįstas žemės ūkio politikos tobulinimo gaires. Atsižvelgiant į tai, numatyti šie tyrimo tikslai: 1) identifikuoti gerąją praktiką ir vyraujančius efektyvumo bei bendrojo produktyvumo dėsningumus Lietuvos žemės ūkio sektoriuje, 2) atskleisti ryšius tarp žemės ūkio subjektų veiklos efektyvumo ir jų veiklos specifiką (specializaciją, dydį, ir kt.) apibūdinančių rodiklių. Remiantis rezultatais, gautais pagal 1) ir 2) tikslus galėtume 3) pasiūlyti veiksmingas politikos priemones, užtikrinančias žemės ūkio subjektų gyvybingumą ir tvarumą.

 

Siekiant įgyvendinti anksčiau minėtus tikslus, nustatomi šie uždaviniai: 1) susisteminti metodologines žemės ūkio efektyvumo tyrimų nuostatas apžvelgiant efektyvumo ir produktyvumo matus, pažangiausius analizės metodus, 2) tyrimui sukurti atskiro ūkio lygmens rodiklių duomenų bazę; 3) išvystyti tyrimo metodus ir metodiką ir, pritaikyti ribinius efektyvumo vertinimo modelius; 4) įvertinti reikšmingiausius (ne)efektyvumo veiksnius; 5) nustatyti racionalios žemės ūkio gaires ir plėtoti strateginio valdymo sprendimų paramos priemones; 6) skleisti tyrimo rezultatus per tarptautinius leidinius, mokslines konferencijas ir seminarus.

 

Tyrimo grupė

Prof. dr. Jens Leth Hougaard (grupės vadovas)

Prof. dr. Mette Asmild

Dr. Irena Kriščiukaitienė

Dr. Rasa Melnikienė

Dr. Tomas Baležentis

Aistė Galnaitytė

Virginia Namiotko

 

Daktaro disertacija

2015 m. vasario 12 d. Vilniaus universitete Tomas Baležentis apgynė disertaciją “Ribiniai metodai gamybinio efektyvumo ir bendrojo produktyvumo analizei: Lietuvos žemės ūkio sektorius po įstojimo į Europos Sąjungą” (socialinių mokslų sritis, ekonomikos mokslo kryptis).

 

Mokslinės publikacijos

 1. Baležentis, T.; Kriščiukaitienė, I. 2013. Productive Efficiency of the Lithuanian Family Farms (2004–2009): A Non–parametric Inference with Post–efficiency Analysis, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research 47(4): 153–172.
 2. Baležentis, T.; Baležentis, A.; Kriščiukaitienė, I. 2013. Returns to Scale in the Lithuanian Family Farms: A Qualitative Approach, Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos 3(31): 180-189 [Index Copernicus].
 3. Baležentis, T.; Valkauskas, R. Returns to scale in the Lithuanian family farms: A quantitative approach. Iš: Žemės ūkio mokslai., Vol. 20, no. 3 (2013) p. 195–210. ISSN: 1392–0200. [Central & Eastern European Academic Source nuo 2007 (EBSCO sąrašas) CAB Abstracts nuo 2002, 3; (paieška) visas tekstas nuo 2009 (sąrašas)].
 4. Baležentis, T.; Baležentis, A. 2013. Estimation of the efficiency of the Lithuanian family farms via the order-m frontiers, Management theory and studies for rural business and infrastructure development =Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 35(3): 355–367. (ISSN 1822-6760 (print) / ISSN 2345-0355 (online)) [EBSCO host: Business source complete nuo 2006 (EBSCO sąrašas) Central & Eastern European Academic Source nuo 2006 (EBSCO sąrašas); Ulrich’s; IndexCopernicus].
 5. Kriščiukaitienė, I.; Namiotko, V. 2013. Valstybės paramos žemės ūkio ekologinei gamybai veiksmingumo vertinimas, Management theory and studies for rural business and infrastructure development =Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 35(3): 391-397. (ISSN 1822-6760 (print) / ISSN 2345-0355 (online)) [EBSCO host: Business source complete nuo 2006 (EBSCO sąrašas) Central & Eastern European Academic Source nuo 2006 (EBSCO sąrašas); Ulrich’s; IndexCopernicus].
 6. Baležentis, T.; Kriščiukaitienė, I. 2013. Efficiency in the Lithuanian Agricultural Sector: Applications of the Non-Parametric and Parametric Measures : Scientific Study. Vilnius: Lithuanian Institute of Agrarian Economics. – 68 p. (online) ISBN 978-9955-481-42-3.
 7. Balezentis, T.; Krisciukaitiene, I.; Balezentis, A. The trends of technical and allocative efficiency in Lithuanian family farms // Production and Cooperation in Agriculture Finance and Taxes, 2013, No 30, p. 91-98. ISSN 1691-3078 [AGRIS; EBSCO].
 8. Baležentis, T.; Melnikienė, R.; Asmild, M.; Hougaard, J. L.; Galnaitytė, A. 2013. Analysis of the relative efficiency of Lithuanian family farms under uncertainty: alpha-quantile frontiers, Management theory and studies for rural business and infrastructure development = Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai 35(4): 480-490. (ISSN 1822-6760 (print) / ISSN 2345-0355 (online)) [EBSCO host: Business source complete nuo 2006 (EBSCO sąrašas) Central & Eastern European Academic Source nuo 2006 (EBSCO sąrašas); Ulrich’s; IndexCopernicus].
 9. Baležentis, T.; Misiūnas, A.; Baležentis, A. 2013. Efficiency and productivity change across the economic sectors in Lithuania (2000–2010): the DEA–MULTIMOORA approach, Technological and Economic Development of Economy 19 (Supplement 1): S200–S222. [ISI Web of Science (& Master Journal List) by Thomson Reuters Services ( www.isinet.com ; www.scientific.thomsonreuters.com ); C.E.E.O.L; CSA – Cambridge Scientific Abstracts; EBSCOhost (Business Source Complete; Business Source Premier; Current Abstracts); Gale®; IndexCopernicus; IRBdirect (ICONDA (International CONstruction DAtabase – the CIB international database)); SCOPUS – Elsevier Bibliographic Databases; Summon TM; Ulrichsweb TM]. doi:10.3846/20294913.2013.881431.
 10. Krisciukaitiene, I.; Balezentis, T.; Balezentis, A. 2014. An input-specific analysis of the cost efficiency in Lithuanian family farms, Economic Science for Rural Development 34:75-82. eISSN 2255-9930, ISSN 1691-3078, ISBN 978-9934-8466-1-8 [AGRIS, EBSCO, Straipsnis konferencijos medžiagoje ISI Proceedings].
 11. Balezentis, T. 2014. Analysing the determinants of Lithuanian family farm performance: a double bootstrap inference, Economic Science for Rural Development 34:66-74. eISSN 2255-9930, ISSN 1691-3078, ISBN 978-9934-8466-1-8 [AGRIS, EBSCO, Straipsnis konferencijos medžiagoje ISI Proceedings].
 12. Baležentis, T.; Baležentis, A. 2014. Probabilistic productive technology and partial production frontiers: an application to Lithuanian agriculture, Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of Young Scientists 1(41): 141–146. ISSN 1648-8776 [CEEOL nuo 2005, IndexCopernicus nuo 2008].
 13. Baležentis, T.; Kriščiukaitienė, I.; Baležentis, A. 2014. A nonparametric analysis of the determinants of family farm efficiency dynamics in Lithuania, Agricultural Economics / The journal of the International Association of Agricultural Economists 45(5): 589–599. ISSN 154-0862 [Abstracting and Indexing Information].
 14. Hougaard, J. L., Baležentis, T. 2014. Fuzzy efficiency without convexity, Fuzzy Sets and Systems 255: 17–29. ISSN 0165-0114 [Abstracting and Indexing].
 15. Baležentis, T. 2014. Total factor productivity in the Lithuanian family farms after accession to the EU: application of the bias-corrected Malmquist indices, Empirica. Journal of European Economics 41(4):731–746. ISSN 0340-8744 [Social Science Citation Index, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, SCOPUS, EconLit, Google Scholar, EBSCO, CSA, ProQuest, Academic OneFile, CSA Environmental Sciences, Current Contents / Social & Behavioral Sciences, ECONIS, Gale, Geobase, International Bibliography of Book Reviews (IBR), International Bibliography of Periodical Literature (IBZ), International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), OCLC, Research Papers in Economics (RePEc), SCImago, Summon by ProQuest].
 16. Asmild, M.; Baležentis, T.; Hougaard, J. L.; Kriščiukaitienė, I. 2015. Advanced Analysis of Efficiency of Lithuanian Agricultural Sector: Methodologies and Applications : Scientific Monograph. Vilnius: Lithuanian Institute of Agrarian Economics. 480 p. ISBN 978-9955-481-51-5
 17. Baležentis, T. 2015. The Sources of the Total Factor Productivity Growth in Lithuanian Family Farms: A Färe-Primont Index Approach , In Prague economic papers 24(2): 225-241. ISSN 1210-0455 [Prague Economic Papers is indexed in Thomson Reuters products: Social Sciences Citation Index, Social Scisearch and Journal Citation Report/Social Sciences Edition, in Elsevier's A&I database Scopus, in EconLit and RePEc/EconPapers electronic databases].
 18. Baležentis, T. 2015. Monografija apie Lietuvos žemės ūkio sektoriaus efektyvumą, In Mokslo Lietuva  8(540): 8. ISSN 1392-7191.


   

 

Dalyvavimas konferencijose

26th European Conference on Operational Research, Roma, Italija, 2013 m. liepos 1–4 d.

5-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija Operacijų tyrimas ir taikymai, Šiaulių universitetas, 2013 09 19.

Tarptautinė mokslinė konferencija Šiuolaikinio kaimo vizija (6-oji Jono Prano Aleksos), Šiaulių universitetas, 2013 09 27–28.

Tarptautinė mokslinė konferencija 12th International Conference on Data Envelopment Analysis, 2014 04 14-17, Kuala Lumpur, Malaysia

Tarptautinė mokslinė konferencija 15th International Scientific Conference Economic Science for Rural Development 2013, Jelgava, Latvia, 2014 04 24–25.

Tarptautinė mokslinė konferencija 20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies, 2014 m. liepos 13–18 d., Barselona, Ispanija.Mokslinis seminaras „Vadybinė ekonomika: gamybinis efektyvumas ir ribinių metodų taikymas“

2013 m. lapkričio 20 d. Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas organizavo mokslinį seminarą, skirtą pristatyti ir aptarti mokslinius tyrimus, vykdomus gamybinio efektyvumo analizės srityje. Seminare dalyvavo mokslininkai, atliekantys tyrimus vadybinės ekonomikos srityje.

Mokslinio seminaro medžiaga

 

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Ekonomikos ir vadybos mokslo bei studijų inovatyvūs sprendimai"

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas 2014 m. birželio 19–20 d. organizavo tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją „Ekonomikos ir vadybos mokslo bei studijų inovatyvūs sprendimai“

Konferencijos medžiaga

 

 

Kontaktai

Ūkių ir įmonių ekonomikos skyriaus Jaunesn. mokslo darbuotojas Dr. Tomas Baležentis, (8 5) 262 10 78, tomas.balezentis@laei.lt

 

Projekto_tyrimo_grupe.jpg Projekto_tyrimo_grupe.jpg  (107 KB)   download
Tomas Baležentis, dr. Irena Kriščiukaitienė, prof. Mette Asmild, prof. Jens Leth Hougaard, Aistė Galnaitytė, dr. Rasa Melnikienė (iš kairės į dešinę).
Straipsnis.pdf Straipsnis.pdf  (944 KB)  download
The Trends of Technical and Allocative Efficiency in Lithuanian Family Farms
Straipsnis.pdf Straipsnis.pdf  (596 KB)  download
Estimation of the efficiency of the Lithuanian family farms via the order-m frontiers
Straipsnis.pdf Straipsnis.pdf  (312 KB)  download
Valstybės paramos žemės ūkio ekologinei gamybai veiksmingumo vertinimas
Straipsnis.pdf Straipsnis.pdf  (440 KB)  download
Productive Efficiency of the Lithuanian Family Farms (2004–2009): A Non–parametric Inference with Post–efficiency Analysis
Straipsnis.pdf Straipsnis.pdf  (530 KB)  download
Returns to Scale in the Lithuanian Family Farms: A Qualitative Approach
Straipsnis.pdf Straipsnis.pdf  (5,542 KB)  download
Returns to scale in the Lithuanian family farms: A quantitative approach
Mokslo_studija.pdf Mokslo_studija.pdf  (1,822 KB)  download
Efficiency in the Lithuanian Agricultural Sector: Applications of the Non-Parametric and Parametric Measures
Straipsnis.pdf Straipsnis.pdf  (616 KB)  download
Analysis of the Relative Efficiency of Lithuanian Family Farms under Uncertainty: Alpha-Quantile FrontiersMonografija_Viršelis.png.png.png
Rural Economic Developments and Social Moments.png.png
Structural_change_productivity.jpg.jpg.jpg
B_34658va3p.jpg
derliaus-prognozes4.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg.jpg
Baneris-8.jpg
9B08E3R.jpg.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
zedine1.jpg
                 
EKVI  |  A. Vivulskio g. 4A-13, 03220 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas ekvi@ekvi.lt  |  Įm. kodas 305674949  |  PVM mokėtojo kodas LT100014613615
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 305674949
  Pagaminta Xserv.lt