EUROP
OS SĄJUNGOS PARAMA 2007-2013:
NAUJI IŠŠŪKIAI IR INOVACIJOS ŽEMĖS IR MAISTO ŪKIUI

2009 m. gegužės 27 d., trečiadienis. Registracija nuo 15.00. Plenarinis posėdis.


16
.0016.20


Inovacijos žemės ūkio konkurencingumo didinimo pagrindas. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius


16
.2016.40


Mokslo ir verslo politika. Priemonės Lietuvos ekonomikai skatinti. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos sekretorė Lina Domarkienė

16.4017.00

50-ties metų iššūkiai žemės ūkio ekonomikos mokslui. Prof. habil. dr. Antanas Poviliūnas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

17.0017.20

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas šiandien. Dr. Rasa Melnikienė, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

17.2018.00

Europos parlamento, LR Seimo, Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministerijos, Mokslo tarybos ir kitų

vyriausybinių organizacijų vadovų ar atstovų pasisakymai

18.3021.00

Konferencijos dalyvių ir svečių trumpi pasisakymai, diskusijos, priėmimas

 


2
009 m. gegužės 28 d., ketvirtadienis. Darbas sekcijose

09.0010.50

Verslas globalizacijos sąlygomis


Naujųjų
ES valstybių narių žemės ūkio sektoriaus darbo našumas ir techninė pažanga investicijų požiūriu.

Habil. dr. I. Takács, Vengrijos

Szent István universitetas.

 

Integracijos į ES įtaka naujųjų šalių narių žemės ir maisto ūkio sektoriui.

J. Droždz, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

 

Paramos Europos žemės ūkio techninei pažangai efektyvumo tyrimai.

Z. Baranyai, Vengrijos Szent

István universitetas.

 

 

Lietuvos žemės ir maisto ūkio perspektyvos.

Dr. I. Kriščiukaitienė,

dr. A. Tamošaitienė ir kt., Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

 

Kaimo regionų vystymasis


Kaimiškumas
kaip pagrindinis regioninės politikos priemonių diferencijavimo kriterijus.

Dr. R. Melnikienė,

dr. D. Vidickienė, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

 

Nauji uždaviniai pertvarkant kaimo politiką.

Doc. dr. V. Vásáry,

prof. P. Halmai, Vengrijos

Pannonia universitetas.

 

Naujų skaičiavimo metodų kūrimas išmokoms pagal ES kaimo plėtros priemones – AGRIGRID projektas.

Prof. G. Schwarz ir kt.

 

Kaimo plėtros vadybos inovacijos: kaimo gyvybingumo vertinimo modelis.

Doc. dr. V. Atkočiūnienė, Lietuvos žemės ūkio universitetas.

 

Vartotojai ir maisto kokybė


Sveikatai
naudingi maisto produktai: kategorijos, kūrimo principai, problemos.

Dr. M. Kulikauskienė, KTU Maisto institutas.

 

Maisto perspektyvos vartotojo akimis ir maisto kokybė.

L. Mejstříková, J. Mezera,

Čekijos žemės ūkio ekonomikos ir informacijos institutas.

 

Veiksnių, darančių įtaką Lietuvos vartotojų maisto produktų pasirinkimui, analizė.

Dr. A. Mieželienė, dr. G. Alenčikienė, KTU Maisto institutas.

 

 

Latvijos maisto kokybės prekės ženklas „Green Spoon“ sėkmė ar nesėkmė?

I. Gulbe, dr. J. Hazners, Latvijos valstybinis agrarinės ekonomikos institutas.

 

11.1013.00

Verslas globalizacijos sąlygomis


Paramos
Lenkijos žemės ūkiui vertinimas 20072013 m. laikotarpiu.

Habil. dr. R. Przygodzka, dr. A. Sadowski, Bialystoko universitetas.


Lengvatiniai
kreditai kaip papildoma priemonė Lenkijos žemės ūkiui, įsisavinant ES paramą.

Habil. dr. A. Danilowska,

Varšuvos visuomenės mokslų

universitetas.

Parama investicijoms žemės

ūkyje Latvijoje.

I. Upite, Latvijos žemės ūkio universitetas.

 

Optimalios tiesioginių išmokų mokėjimų schemos modeliavimas Lietuvoje.

A. Čiapaitė, V. Dapkutė,

A. Volkov, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

 

Kaimo regionų vystymasis


Permainos,
nustatant prioritetus ES kaimo plėtros programose: Lietuvos ir Škotijos pavyzdžiai. Prof. G. Schwarz, Vokietijos Humboldt universitetas,

Dr. I. Kriščiukaitienė,

A. Galnaitytė, dr. R. Zemeckis, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.


Vietiniai
žemės ūkio produktai: pridėtinė vertė ir indėlis į Portugalijos kaimo plėtrą.

A. Baptista; L. Tibério, T. Koehnen, UTAD – Portugalijos tarpdalykinių mokslo tyrimų centras – CETRAD.


Kaimo
plėtra svarbiausias tikslinis principas. Hortobágy nacionalinio parko veiklos apžvalga.

Prof. J. Katona-Kovács, Vengrijos Debreceno universitetas,

G. Czeglédy, Aplinkos ir vandens apsaugos ministerija.

 

Tradiciniai amatai Lietuvoje:

situacija ir perspektyvos.

E. Ribašauskienė, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

 

Vartotojai ir maisto kokybė


Maisto tiekimo (ne)užtikrinimas

Lietuvoje.

Prof. dr. V. Vitunskienė, Lietuvos žemės ūkio universitetas.


Duonos
ir gdinių kultūrų maisto produktų suvartojimo raida Slovakijoje.

I. Masár, D. Masár. Slovakijos žemės ir maisto ūkio ekonomikos institutas.

 

 

Rusijos kviečių sektorius: importuojamų ir vietinių maisto produktų kokybė bei saugos standartai.

N. Khachatryan, H. Schuele,

A. Khachatryan, Hohenheimo universitetas.


Lietuvos
mėsos perdirbimo

įmonių tiekiamų rinkai ir įvežamų kitų šalių mėsos ir mėsos gaminių kokybinių savybių studija.

Dr. A. Šalaševičienė,

Dr. G. Garmienė, KTU Maisto institutas.

 

14.0014.30

Stendinės prezentacijos

14.3016.20

Verslas globalizacijos sąlygomis


Inovacinių
investicijų maisto produktų gamybos įmonėse finansavimas ES struktūrinių fondų 20072013m.

M. Nieć, Varšuvos visuomenės mokslų universitetas.

 

Augalų auginimo technologijų laikymosi svarba aplinkosaugos požiūriu.

Habil. dr. K. Takács-György, Vengrijos Szent István universitetas.

 

Pajamų pieno produktus pasiskirstymas tarp rinkos dalyvių ir jo įtaka konkurencingumui.

D. Mikelionytė, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

 

Kaimo regionų vystymasis


KPP priemonės
„Standartų laikymasis“ įgyvendinimas Latvijoje.

Z. Bulderberga,

prof. dr. I. Pilvere, Latvijos žemės

ūkio universitetas.

 

 

Kaimo plėtros priemonių įgyvendinimas ir inovatyvumo aspektai Lietuvos tradicinės ir ekologinės gyvulininkystės ūkiuose.

Dr. I. Skurdenienė, dr. V. Ribikauskas, LVA Gyvulininkystės institutas.

Ekologinis ūkininkavimas Latvijoje: plėtra ir ekonomika. L. Melece, A. Prauliņš,

D. Popluga, Latvijos valstybinisagrarinės ekonomikos institutas.

 

Vartotojai ir maisto kokybė


Pasaulio
funkcionaliojo maisto rinkos ypatumai.

Dr. A. Liutkevičius, KTU Maisto institutas.

 

Inhibitoriai piene: problemos ir nustatymo metodai.

Habil. dr. J. Šalomskienė, KTU Maisto institutas.

Augalinių medžiagų antimikrobinių savybių naudojimas maisto produktuose. Dr. A. Šarkinas,

KTU Maisto institutas.

 

Chlorintų riebalų rūgščių poveikis žinduolių ląstelėms.

R. Adomkie, dr. M. Stankevičienė, H. Stankevičius, Lietuvos veterinarijos akademija.

 

Žmogiškųjų išteklių užimtumo tendencijos Latvijos verslo sektoriuje.

L. cīte, doc. dr. A. Dobele,

Latvijos žemės ūkio universitetas.

 

Lietuvos ekologinio ūkininkavimo veiksnių vertinimas.

V. Skulskis, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

 

16.4018.00

Verslas globalizacijos sąlygomis

Situacija Vengrijos žemės ūkyje. Prof. A. Burger, Vengrijos mokslų akademijos Ekonomikos institutas.

Parama galvijininkystei

Vengrijoje.

K. Mészáros, Vengrijos Szent

István universitetas.

 

Gyvulininkystės sektoriaus konkurencingumas ir priemonės jo didinimui.

A. Gapšys, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

 

Kaimo regionų vystymasis

Atsinaujinanti energija ir jos poveikis kaimo plėtrai Slovėnijoje.

M. Bedrac, Slovėnijos žemės ūkio institutas.

 

Ūkininkų ūkių veiklos diversifikacija Lietuvoje: skatinantys ir ribojantys veiksniai.

J. Zaleckienė, Lietuvos žemės

ūkio universitetas.

 

Pajamų didinimas smulkiesiems

ūkininkams Lietuvoje.

Dr. A. Svitojus, Baltijos labdaros fondas.

 

Klimato kaita, naujos galimybės ir sprendimai

Ekonomika, energijos suvartojimas ir įmonių dydis žemės ūkio sektoriuje: politikos formavimas, siekiant sumažinti anglies dvideginio ir šiltnamio dujų emisiją.

E. A. Nuppenau, Vokietijos

Gyseno Justus-Liebig universitetas.

 

Energijos naudojimo efektyvumas ir ekonominiai rezultatai ūkiuose.

F. Merle, O. Perrin, Prancūzijos žemės ūkio technikos mokykla.

 

Klimato kaitos poveikio grūdinių javų derlingumui našiuose Lietuvos dirvožemiuose prognozės.

Dr. S. Lazauskas, V. Povilaitis, Lietuvos žemdirbystės institutas, dr. I. Kriščiukaitienė, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

 

18.30

Ekskursija po Vilniaus senamiestį

 

2009 m. gegužės 29 d., penktadienis. Darbas sekcijose, ekskursija po ūkius ir įmones

 

Laikas

Pranešimai

09.0010.50


Rinkų globalizacija, visuotinis klimato šiltėjimas ir žemės ūkio produktų kainų nepastovumas.

B. Bourget, Žemės ir maisto ūkio, kaimo vystymosi taryba prie Prancūzijos žemės ūkio ministerijos.

Lietuvos užsienio prekybos žemės ūkio ir maisto produktais tendencijos ir perspektyvos.

T. Petuchova, A. Bogdanov, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.


Italijos žemės ūkio maisto produktų įmonės, globalizacijos procese: tikslai, strategijos ir rezultatai.

I. Monasterolo, C. Brasili,

E. R. Maccarini, R. Fanfani, Bolonės universitetas

Slovėnijos daržovių rinkos prieš ir po įstojimo į ES analizė.

M. Pintar, B. Zagorc,

Slovėnijos žemės ūkio institutas.

Atsinaujinančių energijos šaltinių rinkos priemonių palyginamoji analizė.

A. Vida, Vengrijos Szent István universitetas.

Žmogiškieji ištekliai ir žinių vadyba

 

Leader įgyvendinimo Lietuvoje pažangos vertinimas.E. Ribašauskienė,

dr. R. Naujokienė, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.

Socialinio kapitalo augimas atskiruose Latvijos regionuose. J. Leikučs, E. Igaune,

dr. M. Pelše, prof. habil. dr.V. Strikis. Latvijos žemės ūkio universitetas.

Institucinis požiūris į žemės ūkio ir kaimo plėtros politiką Lenkijoje.

Dr. A. Zawojska, Varšuvos visuomenės mokslų universitetas.

 

 

ES žemės ūkio subsidijų kontrolės sistema ir pokyčiai: Vengrijos patirtis.

D. Beres, Vengrijos Szent István

universitetas.

10.5011.10

Kavos pertrauka

11.1012.30

Verslas globalizacijos sąlygomis

Biudžetinis žemės ūkio rėmimas

Rusijoje.

Akad. B. Poškus.

Inovacinės biotechnologijos žemės ūkyje: sojų pupelių atsparumas Dicamba herbicidams.

S. Flasinski, P. C. C. Feng,

M. Malven, S. W. Hoi ir

R. J. Brinker, Monsanto, JAV.

Diversifikavimo, kaip politikos priemonės, neefektyvumas Argentinos vyno sektoriuje.

N. Khachatryan, H. Schuele, A. Khachatryan, Hohenheimo universitetas.

 

12.3012.40

Baigiamasis žodis

12.4013.30

Pietūs

13.3021.00

Ekskursija po ūkius, vakarienė