home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
     
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Iš viso lankytojų counter
Šiandien counter
counter counter
Veiklos sritys

Misija – būti mokslo tyrimų įstaiga, socialiai atsakinga už holistinį Lietuvos kaimo ekonomikos ir politikos raidos problemų sprendimą, orientuota į nacionalinius valstybės interesus bei verslo ir nevyriausybinių organizacijų poreikius, moksliniu ir praktiniu lygmeniu pažinti šalies kaimą bei jame vykstančius procesus.

 

Vizija – tai valstybinis mokslinių tyrimų institutas, verslo ir nevyriausybinių organizacijų  partneris, vienijantis įvairių mokslo sričių specialistus ir nukreipiantis jų žinias į Lietuvos agrarinės ekonomikos ir kaimo raidos tyrimą. Kartu tai vienas iš agrarinės ekonomikos mokslo lyderių, gebančių kurti pasauliniu lygiu pripažįstamą mokslo produkciją ir tokiu būdu visavertiškai įsiliejantis į tarptautinę ekonomikos mokslo rinką.


Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto mokslinės veiklos sritys:

1. Lietuvos žemės ir maisto ūkio ekonomika ir politika.

2. Lietuvos ūkininkų ūkių, kitų verslo subjektų kaime ir su žemės ūkio produkcija susijusių įmonių ekonomika.

3. Lietuvos kaimo raida ir regioninė politika.

4. Lietuvos aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių ekonomika.

5. Lietuvos vartotojų elgsena ir maisto tiekimo grandinių valdymas.

 

 

Žemės ūkio politikos ir užsienio prekybos skyrius

vykdant ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO, KAIMO RAIDOS EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS) PLĖTROS 2016 m. darbus:

 • stebi Lietuvos užsienio prekybos žemės ūkio ir maisto produktais prekybą bei prekybą jautriais produktais, prognozuoja užsienio prekybos tendencijas;
 • skaičiuoja BŽŪP savanoriškos susietosios paramos schemų išmokų dydžius, „Žalinimo“ reikalavimų įgyvendinimo scenarijus;
 • skaičiuoja Žemės ūkio ekonomines sąskaitas pagal ES metodiką, rengia informaciją OECD organizacijai.

Įgyvendinant Ilgalaikę institucinę programą EFEKTYVAUS ŽEMĖS ŪKIO KŪRIMAS LIETUVOJE:

 • tiria nacionalinės ir ES bendrosios žemės ūkio politikos įtaką Lietuvos žemės ūkio sektoriaus gyvybingumui.

 

Produktų rinkotyros skyrius

vykdant ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO, KAIMO RAIDOS EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS) PLĖTROS 2016 m. darbus:

 • analizuoja žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų pokyčius, kainų grandines;
 • rengia augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos statistines prognozes;
 • nagrinėja situaciją pieno rinkoje;
 • atlieka biodegalų gamybai teiktinos paramos efektyvumo analizę ir ekspertinį vertinimą;
 • skaičiuoja šalutinių gyvūninių produktų šalinimo ir sunaikinimo paslaugų kainas;
 • tyrinėja vartotojų požiūrį į lietuviškus gyvulininkystės produktus, vertina jų dalį šalies rinkoje.

Vykdant ŽEMĖS IR MAISTO ŪKIO BEI KAIMO RAIDOS SOCIALINIŲ EKONOMINIŲ MOKSLO TRUMPALAIKIŲ TYRIMŲ darbų planą:

 • vertina šeimos ūkių santykinį darnumą;
 • vertina vartotojų požiūrį į genetiškai modifikuotus produktus.

 

Kaimo plėtros skyrius

vykdant ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO, KAIMO RAIDOS EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS) PLĖTROS 2016 m. darbus:

 • rengia žemės ūkio ir kaimo plėtros strategines kryptis ir pagrindinių rodiklių iki 2030 metų siekinius;
 • stebi tautinio paveldo produktų apsaugą, jų rinką ir amatų plėtrą;
 • tobulina žemės ūkio produktų tiesioginius pardavimus.

Įgyvendinant Ilgalaikę institucinę programą LIETUVOS KAIMO RAIDA:

 • identifikuoja naujus Lietuvos kaimo raidos veiksnius;
 • tiria viešųjų prekių ir paslaugų pasiūlą ir paklausą Lietuvos kaime.

 

Ūkių ir įmonių ekonomikos skyrius

vykdant ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO, KAIMO RAIDOS EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS) PLĖTROS 2016 m. darbus:

 • nustato žemės ūkio veiklos pajamų, įvertintų pagal sąlygines išlaidas, normatyvus ir žemės ūkio produkcijos sąlygines vertes;
 • prognozuoja pagrindinius žemės ūkio sektoriaus ekonominius rodiklius iki 2019 m.;
 • skaičiuoja biologinio turto, žemės ūkio produkcijos ir licencijuotuose sandėliuose saugomų prekių normatyvines kainas;
 • atlieka augalininkystės ir gyvulininkystės darbų technologinius ir ekonominius tyrimus;
 • rengia metodiką bei skaičiuoja tinkamų finansuoti išlaidų pagal LKP 2014-2020 m. programos priemones didžiausius įkainius.

Įgyvendinant Ilgalaikę institucinę programą  EFEKTYVAUS ŽEMĖS ŪKIO KŪRIMAS LIETUVOJE:

 • tiria Lietuvos žemės ūkio subjektų veiklos efektyvumą ir gamybos optimizavimo galimybes;
 • tiria Lietuvos žemės ūkio produktų gamintojų patiriamas rizikos rūšis ir jų valdymo ypatybes.

Vykdant ŽEMĖS IR MAISTO ŪKIO BEI KAIMO RAIDOS SOCIALINIŲ EKONOMINIŲ MOKSLO TRUMPALAIKIŲ TYRIMŲ darbų planą:

 • vertina ekologinį pėdsaką žemės ūkio veikloje.

 

Ūkių veiklos rezultatų tyrimų skyrius

vykdant ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO ir KAIMO PLĖTROS SKATINIMO PROGRAMOS Ūkių apskaitos duomenų tinklo veiklos užtikrinimo priemonę 2016 metais:

 

 • parengia ūkių atrankos tyrimo planą ir atlieka žemės ūkio įmonių atranką tyrimui;
 • tikrina ŪADT duomenų ataskaitas, konvertuoja duomenis į EK nustatytą formatą bei pateikia duomenis;
 • grupuoja duomenis pagal ūkininkavimo tipą, ekonominį dydį, žemės plotą, žemės naudmenų našumo balą ir t.t.;
 • tyrimo rezultatus apibendrina leidinyje „Ūkių veiklos rezultatai“;
 • tobulina ŪADT sistemą, atlieka jos atnaujinimą pagal reglamentų pasikeitimus ir duomenų bazės administravimą;
 • skaičiuoja standartinės produkcijos reikšmes;
 • rengia medžiagą EK ŪADT komiteto posėdžiams.

 

Finansų, apskaitos ir bendrųjų  reikalų skyriaus veiklos sritys:

 • užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumą ir pirkimo dokumentų įforminimą nustatyta tvarka;
 • rengti Instituto informacinių leidinių elektroninę leidybą ir rūpintis jos skelbimu elektroninėje erdvėje, organizuoti informacinės medžiagos leidybą ir sklaidą;
 • redaguoti Instituto dokumentus, leidinius, konsultuoti Instituto darbuotojus lietuvių kalbos vartojimo klausimais;
 • užtikrinti kompiuterinės ir programinės įrangos priežiūrą; diegti kompiuterinę įrangą ir kompiuterizuotas informacines sistemas, užtikrinti jų funkcionavimą, administruoti kompiuterizuotas darbo vietas;
 • užtikrinti Instituto techninės-informacinės įrangos nuolatinį funkcionavimą, priežiūrą ir operatyvų gedimų šalinimą;
 • užtikrinti Instituto materialinių vertybių saugumą; organizuoti tinkamą materialinių vertybių apskaitą, eksploataciją ir apsaugą; dalyvauti inventorizuojant Instituto materialines vertybes;
 • organizuoti Instituto aprūpinimą ūkiniu-techniniu inventoriumi, kanceliarinėmis ir kitomis prekėmis; užtikrinti Instituto darbuotojų darbo vietų aprūpinimą darbo priemonėmis;
 • užtikrinti, kad kuo ekonomiškiau ir efektyviau būtų naudojami visi energetiniai bei materialiniai ištekliai;
 • užtikrinti Instituto pastato ir patalpų priežiūrą, pagal priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus; rūpintis Instituto personalo darbo patalpomis ir darbo sąlygomis; prižiūrėti ir remontuoti Instituto patalpas bei sanitarinius įrenginius; užtikrinti, kad Institute būtų vykdomi saugos darbe reikalavimai, laiku būtų tikrinama priešgaisrinė ir darbo patalpų saugos sistema bei aparatūra, kontroliuoti techninę jų būklę;
 • užtikrinti Instituto patalpų priežiūrą (valymą, remontą) ir apsaugą;
 • užtikrinti tinkamą Instituto pastato eksploatavimą ir priežiūrą;
 • užtikrinti racionalią autotransporto priemonių eksploataciją, nustatyti jų poreikį;
 • organizuoti įėjimo į Instituto pastatą kontrolę.

 

f9t58kfpsdangpg.jpg
7g0H5Lec0gB.jpg
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
                 
LAEI  |  V. Kudirkos g. 18–2, 03105 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt