home   structure    disabled Versija neįgaliesiems  
         
     
  LT  EN                  El. paštas: laei@laei.lt  
 
 
 
Iš viso lankytojų counter
Šiandien counter
counter counter
Instituto skyriai

Žemės ūkio politikos ir užsienio prekybos skyrius

vykdant ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO, KAIMO RAIDOS EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS) PLĖTROS 2016 m. darbus:

 • stebi Lietuvos užsienio prekybos žemės ūkio ir maisto produktais prekybą bei prekybą jautriais produktais, prognozuoja užsienio prekybos tendencijas;
 • skaičiuoja BŽŪP savanoriškos susietosios paramos schemų išmokų dydžius, „Žalinimo“ reikalavimų įgyvendinimo scenarijus;
 • skaičiuoja Žemės ūkio ekonomines sąskaitas pagal ES metodiką, rengia informaciją OECD organizacijai.

Įgyvendinant Ilgalaikę institucinę programą EFEKTYVAUS ŽEMĖS ŪKIO KŪRIMAS LIETUVOJE:

 • tiria nacionalinės ir ES bendrosios žemės ūkio politikos įtaką Lietuvos žemės ūkio sektoriaus gyvybingumui.

 

Produktų rinkotyros skyrius

vykdant ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO, KAIMO RAIDOS EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS) PLĖTROS 2016 m. darbus:

 • analizuoja žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų pokyčius, kainų grandines;
 • rengia augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos statistines prognozes;
 • nagrinėja situaciją pieno rinkoje;
 • atlieka biodegalų gamybai teiktinos paramos efektyvumo analizę ir ekspertinį vertinimą;
 • skaičiuoja šalutinių gyvūninių produktų šalinimo ir sunaikinimo paslaugų kainas;
 • tyrinėja vartotojų požiūrį į lietuviškus gyvulininkystės produktus, vertina jų dalį šalies rinkoje.

Vykdant ŽEMĖS IR MAISTO ŪKIO BEI KAIMO RAIDOS SOCIALINIŲ EKONOMINIŲ MOKSLO TRUMPALAIKIŲ TYRIMŲ darbų planą:

 • vertina šeimos ūkių santykinį darnumą;
 • vertina vartotojų požiūrį į genetiškai modifikuotus produktus.

 

Kaimo plėtros skyrius

vykdant ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO, KAIMO RAIDOS EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS) PLĖTROS 2016 m. darbus:

 • rengia žemės ūkio ir kaimo plėtros strategines kryptis ir pagrindinių rodiklių iki 2030 metų siekinius;
 • stebi tautinio paveldo produktų apsaugą, jų rinką ir amatų plėtrą;
 • tobulina žemės ūkio produktų tiesioginius pardavimus.

Įgyvendinant Ilgalaikę institucinę programą LIETUVOS KAIMO RAIDA:

 • identifikuoja naujus Lietuvos kaimo raidos veiksnius;
 • tiria viešųjų prekių ir paslaugų pasiūlą ir paklausą Lietuvos kaime.

 

Ūkių ir įmonių ekonomikos skyrius

vykdant ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO, KAIMO RAIDOS EKSPERIMENTINĖS (SOCIALINĖS) PLĖTROS 2016 m. darbus:

 • nustato žemės ūkio veiklos pajamų, įvertintų pagal sąlygines išlaidas, normatyvus ir žemės ūkio produkcijos sąlygines vertes;
 • prognozuoja pagrindinius žemės ūkio sektoriaus ekonominius rodiklius iki 2019 m.;
 • skaičiuoja biologinio turto, žemės ūkio produkcijos ir licencijuotuose sandėliuose saugomų prekių normatyvines kainas;
 • atlieka augalininkystės ir gyvulininkystės darbų technologinius ir ekonominius tyrimus;
 • rengia metodiką bei skaičiuoja tinkamų finansuoti išlaidų pagal LKP 2014-2020 m. programos priemones didžiausius įkainius.

Įgyvendinant Ilgalaikę institucinę programą  EFEKTYVAUS ŽEMĖS ŪKIO KŪRIMAS LIETUVOJE:

 • tiria Lietuvos žemės ūkio subjektų veiklos efektyvumą ir gamybos optimizavimo galimybes;
 • tiria Lietuvos žemės ūkio produktų gamintojų patiriamas rizikos rūšis ir jų valdymo ypatybes.

Vykdant ŽEMĖS IR MAISTO ŪKIO BEI KAIMO RAIDOS SOCIALINIŲ EKONOMINIŲ MOKSLO TRUMPALAIKIŲ TYRIMŲ darbų planą:

 • vertina ekologinį pėdsaką žemės ūkio veikloje.

 

Ūkių veiklos rezultatų tyrimų skyrius

vykdant ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO ŪKIO ir KAIMO PLĖTROS SKATINIMO PROGRAMOS Ūkių apskaitos duomenų tinklo veiklos užtikrinimo priemonę 2016 metais:

 

 • parengia ūkių atrankos tyrimo planą ir atlieka žemės ūkio įmonių atranką tyrimui;
 • tikrina ŪADT duomenų ataskaitas, konvertuoja duomenis į EK nustatytą formatą bei pateikia duomenis;
 • grupuoja duomenis pagal ūkininkavimo tipą, ekonominį dydį, žemės plotą, žemės naudmenų našumo balą ir t.t.;
 • tyrimo rezultatus apibendrina leidinyje „Ūkių veiklos rezultatai“;
 • tobulina ŪADT sistemą, atlieka jos atnaujinimą pagal reglamentų pasikeitimus ir duomenų bazės administravimą;
 • skaičiuoja standartinės produkcijos reikšmes;
 • rengia medžiagą EK ŪADT komiteto posėdžiams.

 

Finansų, apskaitos ir bendrųjų  reikalų skyriaus veiklos sritys:

 • užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumą ir pirkimo dokumentų įforminimą nustatyta tvarka;
 • rengti Instituto informacinių leidinių elektroninę leidybą ir rūpintis jos skelbimu elektroninėje erdvėje, organizuoti informacinės medžiagos leidybą ir sklaidą;
 • redaguoti Instituto dokumentus, leidinius, konsultuoti Instituto darbuotojus lietuvių kalbos vartojimo klausimais;
 • užtikrinti kompiuterinės ir programinės įrangos priežiūrą; diegti kompiuterinę įrangą ir kompiuterizuotas informacines sistemas, užtikrinti jų funkcionavimą, administruoti kompiuterizuotas darbo vietas;
 • užtikrinti Instituto techninės-informacinės įrangos nuolatinį funkcionavimą, priežiūrą ir operatyvų gedimų šalinimą;
 • užtikrinti Instituto materialinių vertybių saugumą; organizuoti tinkamą materialinių vertybių apskaitą, eksploataciją ir apsaugą; dalyvauti inventorizuojant Instituto materialines vertybes;
 • organizuoti Instituto aprūpinimą ūkiniu-techniniu inventoriumi, kanceliarinėmis ir kitomis prekėmis; užtikrinti Instituto darbuotojų darbo vietų aprūpinimą darbo priemonėmis;
 • užtikrinti, kad kuo ekonomiškiau ir efektyviau būtų naudojami visi energetiniai bei materialiniai ištekliai;
 • užtikrinti Instituto pastato ir patalpų priežiūrą, pagal priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus; rūpintis Instituto personalo darbo patalpomis ir darbo sąlygomis; prižiūrėti ir remontuoti Instituto patalpas bei sanitarinius įrenginius; užtikrinti, kad Institute būtų vykdomi saugos darbe reikalavimai, laiku būtų tikrinama priešgaisrinė ir darbo patalpų saugos sistema bei aparatūra, kontroliuoti techninę jų būklę;
 • užtikrinti Instituto patalpų priežiūrą (valymą, remontą) ir apsaugą;
 • užtikrinti tinkamą Instituto pastato eksploatavimą ir priežiūrą;
 • užtikrinti racionalią autotransporto priemonių eksploataciją, nustatyti jų poreikį;
 • organizuoti įėjimo į Instituto pastatą kontrolę.

 

f9t58kfpsdangpg.jpg
7g0H5Lec0gB.jpg
B_34658va3p.jpg
9B08E3R.jpg
c9l3L9fBmR.jpg
                 
LAEI  |  V. Kudirkos g. 18–2, 03105 Vilnius  |  Tel. (8 5) 2614525  |  Faks. (8 5) 2614524  |  El. paštas laei@laei.lt  |  Įm. kodas 111952970  |  PVM mokėtojo kodas LT119529716
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 111952970
  Pagaminta Xserv.lt